Yapı Magazin
''Gelecek Kuşaklara İyi Bir Yaşam Sunmak için Ürünlerimizde Hayat Boyu Sürdürülebilirlik Yaklaşımını Benimsiyoruz''

''Gelecek Kuşaklara İyi Bir Yaşam Sunmak için Ürünlerimizde Hayat Boyu Sürdürülebilirlik Yaklaşımını Benimsiyoruz''

2021- 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan QUA Granite, sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim eksenlerinde tanımlayarak ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine destek olma hedefiyle çalışıyor. QUA Granite’in Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan sonuçları, sürdürülebilirlik çalışmalarını, QUA Granite’in karbon emisyonunu azaltma noktasında attıkları adımları QUA Granite Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Aybala Sarı ve QUA Granite Pazarlama Müdürü Hande Sarpkaya ile konuştuk.

QUA Granite, 2021- 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar tanımlamalar gerçekleştirebiliyor.

QUA Granite’in sürdürülebilirlik tanımı nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik politikalarınızdan ve gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden bahseder misiniz? Aybala SARI (QUA Granite Çevre ve Sür- dürülebilirlik Yöneticisi): Sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim eksenlerinde tanımlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine destek olma hedefiyle çalışıyoruz. Sürdürülebilir seramik karoların üretiminde, ürün geliştirme süreçlerimizde, yatırım kararlarımızda ve operasyonel faaliyetlerimizde çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip, fırsatları değere dönüştürerek çalışmalarımızı planlayarak yürütüyoruz. 2022 yılında yayımlamış olduğumuz Sürdürülebilirlik Politikası ile birlikte şirket faaliyetlerinin çevresel ve sosyal konulardaki sürdürülebilirliğe olan uyumunu ve katkısını belirledik.

QUA Granite olarak sürdürülebilirlik ile ilgili ilk çalışmalarımıza “ISO/DIS 17889-1:2019 Seramik Karolar ve Montaj Malzemeleri İçin Sürdürülebilirlik Standardı” çerçevesinde başladık. Ocak 2021-Aralık 2022 verileri ışığında ve GRI Standartları’na uygun olarak ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Bu kapsamda da birçok çalışmayı hayata geçirdik.

Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni (UN Global Compact) 25.10.2021 tarihinde imzaladık ve bu konudaki bakış açımızı ve sorumluluğumuzu da belgeledik.

Enerji yönetim sisteminin oluşturulması, enerji verimliliğinin sağlanması, enerji tüketimlerinin ve maliyetlerinin düşürülmesi, çevreye duyarlılığı teşvik eden süreçlerin oluşturulması, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla TÜRKAK akreditasyonlu ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını aldık.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak sergilediğimiz atık ve çevre yönetim çalışmaları sonucunda Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi’ni aldık. Ayrıca, ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası ve ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesini de aldık. Çalışan gelişiminde farkındalığın sağlanması için ise Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan eğitim çalışması sonucunda 334 çalışanımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin alınmasını sağladık.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk. Sürdürülebilirlik ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar için Çevre-Enerji Çalışma Grubu, Raporlama-Paydaş İlişkileri Çalışma Grubu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu ve ARGE-Dijitalleşme-İnovasyon Çalışma Gruplarını oluşturduk.

''Üretim süreçlerimizde ve operasyonlarımızda döngüsel ekonomiyi ve sıfır atık prensibini benimsiyoruz''

Sürdürülebilirlik konusunun uygulama alanlarından biri de döngüsel ekonomi ve atık yönetimidir. Atıkların iyi bir şekilde yönetilmemesi su, hava ve toprak kirliliği olarak karşımıza çıkabiliyor. QUA Granite, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi alanlarında nasıl bir süreç izliyor?Entegre atık yönetimi, biyoçeşitlilik, kimyasalların etkin yönetimi, su yönetimi, emisyonlar ve enerji yönetimi için gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?

QUA Granite olarak tüm üretim süreçlerimizde ve operasyonlarımızda döngüsel ekonomiyi ve sıfır atık prensibini benimsiyoruz. Bu doğrultuda su, enerji, emisyon ve atık yönetimi ile ilgili birçok çalışmayı hayata geçirdik. Atık yönetimi kapsamında fabrika içerisindeki ünitelerde oluşan toz emisyonlarını tutmak amacıyla toz tutma sistemleri kurarak, toz tutma sisteminden çıkan ham atıkların üretim sürecinde %100 geri dönüşümünü sağlıyoruz. Seramik kırıklarını ise alternatif hammadde olarak çimento fabrikalarına gönderiyoruz. Endüstriyel atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarını da alternatif hammadde olarak geri kullanımını sağlıyoruz. Ayrıca üretimden kaynaklanan atıkları geri dönüşüm ve yeniden kullanım için lisanslı geri kazanım fir- malarına gönderiyoruz.

Su yönetimi kapsamında ise 34.000 m3/gün kapasiteli endüstriyel atık su arıtma tesisine ek olarak 2022 yılında 60.000 m3/gün kapasiteye sahip atık su arıtma tesisini de faaliyete aldık. Bu tesis sayesinde prosesten gelen atık sular arıtıldıktan sonra %100 geri dönü- şümlü olarak kullanılıyor. Bu şekilde kuyu suyuna ihtiyacı minimum düzeyde tutuyoruz ve doğaya su deşarjı yapmıyoruz. Masse hazırlama bölümünde tüketilen suyun da endüstriyel atık su arıtma tesisine gönderilmeden kendi içerisinde geri dönüşümlü olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Yaptığımız proses optimizasyonu ile su ve enerji tüketimini azaltıyoruz.

Enerji performansını iyileştirmek için de elektronik floresan lambalar ve sodyum buharlı projektörleri LED bant armatürlere çevirdik. Böylece 1980 kW /yıl enerji verimliliği sağlamayı başardık. Fırınlarda ısı geri kazanımı yapıyoruz. Bacalardan çıkan atık ısıyı, fırın ön kurutma aşamasında kullanarak doğal gaz tüketiminde yıllık 24.453.813,34 Sm3 tasarruf sağladık. 2021 yılında birim ürün başına enerji tüketimi 0,16 GJ/m2 iken yaptığımız optimizasyon çalışmaları sayesinde 2022 yılında 0,13 GJ/ m2’ye düşürmeyi başardık.

Emisyon yönetimi ile ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hammadde, açık ve kapalı alanda depolanıyor. İnce toz halindeki hammadde 4.430 m2’lik alanda 16 adet kapalı box içerisinde, diğer hammaddeler ise 25.322 m2’lik açık alanda zemini beton, 8 metre yüksekliğinde perde duvarların ol- duğu, 30 metre çapa sahip otomatik sulama sistemleriyle donatılmış alanda depola- nıyor. Tesis içi yollarımız da beton ile kaplı ve tozumaya karşı önlemler aldık. Yapılan iyileştirmeler ile birlikte 2022 yılında PM10 değerleri 2019 yılına göre azalış gösterdi. Sürdürülebilir hammadde kullanımı ile ilgili hammadde alımlarını genellikle Aydın ve yakın çevresinden temin ediyoruz. Böylece hammadde ulaşımından kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasını da sağlıyoruz.

QUA Granite, tedarikçilerinin sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalıklarını artırmayı hedefliyor

QUA Granite olarak ilk sürdürülebilirlik raporunuzu yayınladınız. 2023 ve sonrası için sürdürülebilirlik hedefleriniz ve yeni yatırımlarınız nelerdir?

Sürdürülebilirlik performansımızı gelecek dönemde de yıllık olarak raporlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda önemli hedeflerimiz bulunuyor. 2023 yılında, çalışanlara atık yönetimi konusunda verilen eğitimlerin 2021 yılına kıyasla %9 oranında artırılmasını, m2 ürün başına su tüketiminin 2022 yılına kıyasla %5 ora- nında azaltılmasını ve m2 ürün başına enerji tüketiminin 2021 yılına kıyasla %3 oranında azaltılmasını, ilk yardımcı eğitimlerinin %10 oranında artırılmasını, kadın çalışan oranının 2021 yılına kıyasla %2 oranında artırılmasını amaçlıyoruz.

Ayrıca 2024 yılına kadar EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgesinin alınmasını ve devamlılığının sağlanmasını hedefliyoruz

Kaynağını doğadan alan QUA Granite, sürdürülebilirlik raporunda da belirtildiği gibi tüm operasyonlarını “Tedarikçi Belirleme ve Değerlendirme Talimatı” doğrultusunda yürütüyor. Sürdürülebilir bir çevre için başta tedarikçileri olmak üzere iş ortaklarınızla nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?İş ortaklarınıza sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz?

Tüm operasyonlarımızı “Tedarikçi Belirleme ve Değerlendirme Talimatı” doğrultusunda yürütüyoruz. Tedarikçilerimizin faaliyetlerinde de insan hakları, çocuk işçi çalıştırma, çalışma saatleri, ücret politikaları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve atık yönetimi gibi konularda ulusal kanun ve mevzuata uygun olarak yürütmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Yıllık olarak yaptığımız tedarikçi firma denetimlerinde tedarikçilerimizin uyması gereken çalışma koşullarını yerine getirmemesi durumunda iyileştirme yap- masını istiyor, iyileştirme gözlemlemediğimiz durumlarda alternatif tedarikçi bulunması gibi aksiyonlar başlatıyoruz. Böylece QUA Granite olarak tedarikçilerimizin sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalıklarının artırılmasını sağlıyoruz.

''QUA Granite Kurumsal Karbon Ayak İzi çalışmalarına devam ediyor''

Qua Granite kısa, orta ve uzun vadede stratejik, finansal, operasyonel, iklim vb. her türlü riskin ve fırsatın tespiti, faaliyetlere etkisi, gerçekleşme olasılığı ve önlenmesine ilişkin risk yönetimi faaliyetlerini yürütüyor. Karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile üretim maliyetlerinin artışı, AB Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon vergisi uygulaması için nasıl aksiyonlar alıyorsunuz?

“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2016 yılından itibaren izleme planı, emisyon raporu ve iyileştirme raporu hazırlıyoruz. Emisyon raporumuz, her yıl akredite kuruluşlar tarafından onaylanıyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşılıyor. Bu kapsamda, TÜRKAK akredi- tasyonuna sahip UDEM firması tarafından TSE EN ISO /IEC 17029 standardına göre 2022 yılı Emisyon Raporu Doğrulama Beyanı denetimi sonucunda belgemizi aldık.

2021 yılı itibariyle “Kurumsal Karbon Ayak İzi” çalışmalarımıza başladık ve gelecek dönemlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Alman doğrulayıcı kuruluş GUTcert firması tarafından TS EN ISO 14064-3 Sera Gazı Hesap- lama ve Doğrulama Standardına göre 2022 yılı Kurumsal Karbon Ayak İzi Beyanı doğrulaması gerçekleştirildi ve ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi belgemizi de elde ettik.

Fabrika içine kurduğunuz arıtma tesisleri ile üretimde kullanılan suyun tamamını arıtarak tekrar üretime kazandırmayı hedefliyorsunuz. Tesis faaliyete geçtiğinden itibaren ne kadarlık bir dönüşüm meydana geldi?

94.000 m3/gün kapasiteye sahip endüstriyel atık su arıtma tesisimizde arıtılan atık su tesis içerisinde %100 geri dönüşümlü olarak kullanılıyor. Geri kazanılarak tekrar kullanılan su miktarı 2021 yılında 11.388.000 m3/yıl iken 2022 yılında yatırımın tamamlanmasıyla birlikte 19.562.400 m3/yıl’a yükseldi.

Daha verimli üretim için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının önemi nedir?Sürdürülebilir bir çevre için AR-GE ve inovasyon noktasında nasıl adımlar atıyorsunuz?

Artan ürün çeşitliliği ile birlikte ithal yardımcı malzeme kullanım ihtiyacı artış gösterdi. Sırlı teknik granit üretimi için gerekli yardımcı malzemelerden (kompoze sır, kompoze engop, medyum, pasta bazı vb.) ithal olanların bazıları için şirket bünyesinde üretilmek üzere çalışmalar yaparak, işletme denemesi ile de test ettik ve üretimde kullanımlarına başladık. Ayrıca bazı ithal malzemeleri, yurt içinde tedarikçiler ile çalışarak yerlileştirilmesini de sağladık. Yurt içi ve yurt dışı talepleri, artan siyah veya çok koyu renkli mermer görünümlü full lappato ürünler için boya kullanımında tasarruf sağlayacak yeni sır reçeteleri çalışmaları yaparak olumlu sonuçlar aldık. Bu konu için dijital boya tedarikçi firmaları ile de çalışmalar yaptık ve daha az boya ile daha güçlü etki alınmasını sağlayarak kullanılan kimyasal boya sarfını azalttık. Buna ek olarak koyu ürünlerde yapılan AR-GE çalışmaları sayesinde kullanılan sırların verimliliğini artırarak miktarını azalttık.

2022 yılında 7 mm inceliğindeki ürünlerin üretimine başladık. Bu sayede daha az hammadde tüketildi, kutu ve palet kullanımı azaltıldı ve tek seferde daha fazla nakliye imkânı ile daha az yakıt kullanıldı.

''Tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilir çevre dostu çalışmaları faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyoruz''

Hande SARPKAYA (QUA Granite Pazarlama Müdürü): Gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sunmak için ürünlerimizde hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyoruz. Tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilir çevre dostu çalışmaları faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite olarak sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim eksenlerinde tanımlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine destek olma hedefiyle çalışıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak öncelikli hedeflerimizden...

Ülkemizin en genç ve dinamik teknik granit üreticilerinden biri olarak global rekabet şartlarını yakalama ve dünya standartlarına ulaşma vizyonu doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyor ve faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir büyüme anlayışıyla önemli bir yer edinirken, ihracat, üretim, is- tihdam ve inovasyon gibi alanlarda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

QUA Granite olarak tüm üretim faaliyetlerimizde sürdürülebilir çevre dostu çalış- malarımızı; kalite, verimlilik ve iş güvenliği ile birlikte en temel üretim prensibi olarak konumlandırıyoruz. Çevre politikamız kapsamında sürekli iyileştirme çalışmalarıyla birlikte üretim kaynaklı atıkları süreçlere geri kazandırıyor, ham madde seçimlerini sürdürülebilir malzemelerden seçerek geri dönüştürüyoruz.

''Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir''

“Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir” ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişimizin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sür- dürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlıyoruz.

Etiketler:

#QUAGranite #sürdürülebilirlik

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter